İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ
EK-2 AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, PFM SPOR TEKNOLOJİLERİ ORGANİZASYON VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (“PFM” veya “Şirket”) Veri Sahibi ile imzalanan İş Birliği Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla; duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, hukuki ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’de öngörülen şartlarda, yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’de sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENME AMAÇLARI
PFM tarafından toplanan kişisel verilerin kapsamı aşağıda sayılanlar ile sınırlı olmamakla birlikte; ad, soyad, doğum tarihi, kimlik bilgileri, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık ve antrenman verileri, görsel ve işitsel veriler gibi verilerden oluşmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız ve/veya Sözleşme geçerli olduğu müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda, KVKK Madde 5 ve 6 kapsamında kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:
• Şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,
• Sözleşme kapsamında düzenlenen hizmetlerin yürütülmesi,
• Denetim, araştırma ve/veya hizmetin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve/veya korunması,
• Sözleşme kapsamında sağlanan hizmet veya sistemlerin teknik fonksiyonlarının ölçümlenmesi,
• Sözleşme kapsamında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya getirildiğini takibinin sağlanması,
• Sağlanan hizmet ile ilgili istatistiksel verilerin tutulması ve ilgili raporların hazırlanması,
• İş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması;
• Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ
KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ilişkin ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.
Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
Sağlık Verisi Antrenman ve ilgili sağlık verileri
Görsel ve İşitsel Veri Fotoğraf ve görüntü kayıtları
Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. Bu açık rıza beyanına ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesine onay ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş olacaksınız.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDE AKTARIMI
Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve sebeplerle yurt içinde aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesine onay ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle, yukarıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizin PFM’nin yurtiçinde bulunan bağlı şirketlerine ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
PFM SPOR TEKNOLOJİLERİ ORGANİZASYON VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Barbaros Mah. İran Cad. No: 17/17 06680 Çankaya/ Ankara

Açık rıza metnini okudum ve anladım; kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesine onay ve izin veriyorum.

Ad-Soyad:
Tarih:
İmza: