ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar ve Sözleşmenin Konusu
1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), şirket merkezi Barbaros Mah. İran Cad. No: 17/17 06680 Çankaya/ Ankara adresinde bulunan PFM Spor Teknolojileri Organizasyon ve Gıda Tic. Ltd. Şti. (“PFM”) ile https://www.nefes.fit/ internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.
1.2. Üye, İnternet Sitesine kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek İnternet Sitesini kullanmaya başlayabilir.
1.3. Sözleşme’nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.
1.4. Üye, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.

2. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri
2.1. Üye, İnternet Sitesini kullanımında, Sözleşmede yer alan tüm şartlara ve İnternet Sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin işbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir veya birkaçını ihlal etmesi halinde, işbu ihlal nedeniyle doğabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üyeye ait olacak olup PFM bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından hariç tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, PFM’nin Üyeye karşı Sözleşmeye uyulmaması nedeniyle tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
2.2. Üye, İnternet Sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanırken, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili kanun, kanun hükmünde kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile PFM’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye aittir.
2.3. Üye, İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz
2.4. Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle PFM’nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek ve PFM’yi sorumsuz addedecektir. PFM, Üyenin Sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle PFM’nin kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üyeye aynen rücu hakkını haizdir.
2.5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin İnternet Sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.
2.6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeye aittir.
2.7. Üye, PFM tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından PFM’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, PFM’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
2.8. İnternet Sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin PFM ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. PFM’nin, Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
2.9. PFM ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması Üyelerin sorumluluğundadır ve PFM tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden PFM sorumlu tutulamaz.
2.10. PFM ya da Üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü koşullara tabi olarak PFM tarafından tutulabilecektir; ancak PFM söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak, Üyenin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.
2.11. Üye, İnternet Sitesine kayıt yaptırırken veya İnternet Sitesi üzerinden alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde PFM’nin bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
2.12. İnternet Sitesinde, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üyeye aittir.
2.13. Üye, İnternet Sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima PFM’ye veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder.
2.14. İnternet Sitesinde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. İnternet Sitesinin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, Üye bunları ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. PFM’nin önceden verilmiş izni olmaksızın, İnternet Sitesinde yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.
2.15. Üye, PFM’nin İnternet Sitesinde yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz veya işbu sayılanlara teşebbüs edemez. Aksi takdirde, Üye, PFM’nin uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.
2.16. Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı PFM’ye ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
2.17. Üye, İnternet Sitesinden kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.
2.18. Üye, İnternet Sitesi aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla PFM tarafından ilgili finansal kurumlar ile paylaşabileceğini peşinen kabul ve beyan eder.
2.19. PFM tarafından İnternet Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, İnternet Sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3. PFM’nin Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Aşağıda belirtilen durumlarda, PFM’nin kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üyenin kullanımını durdurma, Üyenin üyeliğine son verme, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:
a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin İnternet Sitesine kaydedilmesi;
b) İnternet Sitesinde yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması;
c) Üyelere, PFM tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir);
d) İnternet Sitesinin genel güvenliğini tehdit edecek, İnternet Sitesinin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi;
e) Üyenin, PFM’nin kampanyalarının, satış sisteminin veya İnternet Sitesinin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak PFM’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya İnternet Sitesinin kötüye kullanılmasının PFM tarafından tespit edilmesi;
f) Üyenin İnternet Sitesini kullanımında veya alışverişte, Sözleşmede yer alan tüm şartlara ve İnternet Sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi.
3.2. PFM, İnternet Sitesinin kullanımı süresince işbu Sözleşmede belirtilen şartlara, İnternet Sitesinde yer alan PFM Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikasına uygun hareket edecektir. Bununla birlikte PFM, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. PFM, işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, Sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir.
3.3. PFM tarafından İnternet Sitesinde, Üyelerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üyelerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayrıca, çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için lütfen İnternet Sitesinde yer alan Çerez Politikasını inceleyiniz.
3.4. PFM, işbu Sözleşme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşmenin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
3.5. PFM, Üyenin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve Üyenin paylaşıma açtığı bilgileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4. Değişiklikler, Fesih ve/veya Üyelikten Çıkma, Sözleşmenin Devri
4.1. Üye, kayıt işlemlerini tamamlayarak e-posta adresini onayladığında ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığında ya da İnternet Sitesinden sipariş verdiği andan itibaren işbu Sözleşme hükümlerine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.
4.2. Üye, PFM’nin gerekli görmesi halinde, Üyeye sebebini bildirmek kaydı ile İnternet Sitesi üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesini feshedebileceğini peşinen kabul eder.
4.3. Üye dilediği zaman info@nefes.fit e-posta adresine e-posta göndermek veya +90 0312 468 95 10 numaralı Canlı Destek ve Müşteri Hizmetlerini aramak sureti ile üyeliğini iptal edebilir.
4.4. Üye e-bülten üyeliğinden e-bültenlerin altında yer alan “Bizden herhangi bir haber almak istemiyorsanız lütfen tıklayınız” ifadesine tıklayarak üyelikten her zaman ayrılabilir.
4.5. PFM, kendi takdirinde olmak üzere, yürürlükte bulunan yasalarda değişiklik yapılması ve PFM tarafından sağlanan hizmetlerde değişiklik yapılması veya yeni hizmet sunulması durumunda, işbu Sözleşmede belirtilen koşulları ve şartları dilediği zaman ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın feshedebilir, düzeltebilir, sınırlandırabilir, askıya alabilir veya değiştirebilir. Bu tür değişiklikler, İnternet Sitesinde yayımlanma suretiyle, uygulamada, çevrimiçi olarak, posta yoluyla veya bunların bir kombinasyonu yoluyla bu değişiklik hakkında bilgilendirildiğiniz tarihten on dört (14) iş günü sonra geçerli olacaktır. Üye yapılan değişiklikleri kabul etmediği takdirde, üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
4.6. İnternet Sitesinin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
4.7. Üye, PFM’nin Sözleşmeyi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 205. maddesi uyarınca Sözleşmenin devrine şimdiden izin verdiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Diğer Hükümler
5.1. İşbu Sözleşmeden veya Sözleşmenin geçerliliğinden kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlık, karışıklık veya iddia Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve Sözleşmeden kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
5.2. Taraflar, PFM’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
5.3. Mer’i mevzuat, PFM’nin Üyeye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. Üye, İnternet Sitesini kullandığında, PFM ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. PFM, Üyeye e-posta yoluyla ulaşarak veya İnternet Sitesine bildirimler koyarak Üyeyi bilgilendirir. Üye Sözleşme uyarınca, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve kendisine elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder.
5.4. Üye sipariş verirken PFM’ye sunduğu e-posta adresinin değişmesi halinde, PFM’ye üç (3) gün içerisinde yazılı bildirimde bulunacaktır; aksi takdirde, üyelik esnasında verilen e-posta adresine yapılan bildirimler geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.
5.5. Bildirim, İnternet Sitesine konulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde yirmi dört (24) saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde alınmış uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir.
5.6. Üye, işbu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.